Kontakt
Forside
BC mangekamp
BC mangekamp arkiv
BC resultater
BC statistik
BC aktiviteter
BC medlemmer
BC shoppen
Om Blue Circle
BC vedtægter

STATS
Online nu : 1
Besøgende i alt : 2022472
Medlemmer i alt : 40
MEDLEMS LOGIN
Brugernavn
Kodeord

BC aktiviteter

BC aktiviteter giver dig en oversigt over hvad der er sket ved diverse arrangementer såsom sommertouren, BC business og BC family samt referater fra Ordinær Generalforsamling og Ekstraordinær Generalforsamling.

BC OG/1991 19/01/1991

Referat af Ordinær generalforsamling i Blue Circle, afholdt lørdag den 19.
januar 1991 kl 16.00 på Aldershvile i Bagsværd. Se Indkaldelsen til OG her.

Foreningens formand Jan Zickerman (JZ) startede med at byde alle velkomen og
erklærede herefter generalforsamlingen for åbnet.
JZ gik herefter videre med dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen
foreslog bestyrelsesmedlem Jan Olsen (JO), der blev valgt enstemmigt.
JO konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til
foreningens vedtægter.

JO fortsatte til punkt 2, der var valg af referent, hvor
bestyrelsen foreslog Jan Mortensen (JM), der blev valgt.

Herefter gav JO ordet til JZ for punkt 3, formandens beretning, hvor der
henvises til vedlagte beretning. Beretningen blev efterføgende godkendt uden
bemærkninger.
JO takkede for beretningen, hvorefter han konstaterede at generalforsamlingen
var beslutningsdygtig, idet 25 ud af foreningens 39 medlemmer var tilstede og 2
havde bemyndiget bestyrelsen med fuldmagter. Der kræves 17 ja-stemmer for at
foretage vedtægtendringer.

Jesper Schønnemann (JS) forelagde regnskabet for 1990 (punkt 4), der blev
udleveret ved denne lejlighed. Regnskabet havde ligget til gennemsyn hos JS og
JM i de sidste 2 uger op til generalforsamlingen. Regnskabet var underskrevet
af foreningens 2 revisorer. Til regnskabet var der 2 kommentarer: Kan
foreningen spare på PBS udgifterne ? Har BC et kreditor nummer hos PBS ? JS vil
undersøge begge forhold til næste ekstra ordinære generalforsamling.
Herefter forelagde JM budgettet for 1991. Der var kun spørgsmal til de relativ
store præmiebeløb, hvor det blev foreslået generelt at sætte præmierne ned. Emnet
tages op på næste ekstra ordinære generalforsamling.
Regnskab og budget blev herefter begge godkendt.

Dagsordenens punkt 5, ændring af konkurrenceregler/pointgivning. Der var
indkommet et forslag fra Peter Juhl (PJ), der blev fremlagt af JO. Derudover
havde bestyrelsen et nyt forslag, der blev fremlagt af næstformanden Anders Vedel
(AV). Der var bred enighed om at udarbejde et kombineret forslag baseret pa PJ
og bestyrelsens forslag. Der blev holdt en kort pause til at koordinere de 2
forslag, der herefter blev enstemmigt vedtaget.
Regleme er herefter som følger: Vinderen får 1 point, nummer 2 får 2 point osv.
Personer der betids har meldt afbud i henhold til indbydelsen far følgende
point; antal af deltagere + 1 point. Medlemmer der ikke har meldt afbud betids
far følgende point; antal deltagere + 5 point. Ved BC Ironman får 'ikke
deltagere' følgende + point i stedet; henholdsvis +5 og +10. Ved den samlede
pointstilling fragår stadig de 2 dårligste placeringer. Nye medlemmer i løbet af
året skal deltage i mindst halvdelen af årets discipliner for kunne blive samlet
vinder.

De nye dicipliner for 1991 blev gennemgået af AV. Den første person på oversigten
er ansvarlig for de enkelte arrangementer. De vil på arrangementet før at blive
uddelt kuverter, labels og frimærker til dette medlem, der herefter skal sørge for
at udsende indbydelserne mindst 14 dage før arrangementet.
Der var enighed, om at hvert arrangement så vidt muligt skulle sluttes af under
mere sociale forhold (f.eks. kaffe og ostemad), hvorunder præmierme overrækkes.

Punkt 6 på dagsordenen var start af nye aktiviteter i 1991, nemlig BC Business
og BC Culture.
For BC Business er målet at få mindst 5 'møder’ arrangeret i løbet af året.
Bestyrelsen havde på forhånd fået tilsagn fra 3 medlemmer om at være arrangører,
nemlig Carsten Mohr (CM)(koordinator), Arnt Gustafsson og Søren Bruun. Andre
er meget velkomne til deltage (henvendelse til CM).
BC Culture fik en flyvende start med nedsættelse af 3 komiteer, nemlig Rafting i
Sverige (Henrik Andersen, Christian Kirkman Møller og Peter Bisgaard), Survival
Game (Michael Foldbjerg og Christian Kirkman Møller) og skitur 1992 (Henrik
Andersen, Ole Thers og Peter Asmus). Desuden blev en tur i Cirkusrevyen
foreslået.
Til begge aktiviter blev det præciseret, at også ikke medlemmer kunne deltage.
Der blev iøvrigt ved samme lejlighed gjort opmærksomt pa vedtægternes regel, om at
der kan optages et prøvemedlem i op til 4 måneder uden at betale indmeldel-
sesgebyret.
Der blev opfordret til at benytte foreningen ventelister til at fa nye medlemmer
med.

Punkt 7, valg af formand: Formanden stillede op til genvalg og valgt enstemmigt
uden modkandidat.
Under punkt 8 eventuelt blev fø1gende emner rejst:
Henrik Nielsen: Foreningen skal have større opsparing f. eks gennem at mindske
præmierne, lotteri og tage et mindre ekstra fee per arrangement.
JZ mente at præmierne skulle bruges som en slags gulerod.
Peter Bisgaard: Der kunne evt. nedsættes et separat udvalg til at tage sig af at
skaffe nye indtægter.
Hvad skal vi med overskuddet?
Er vi her for sjov eller hvad?
Hvad vil vi?
Hvad er vores mål?
Generelle spørgsmål, der blev rejst fra flere sider.

JZ mente, at vi skulle have et fast tilholdssted, det kunne f.eks. være et sommerhus.
Michael Jansen: syntes at det er et pænt overskud og akkumuleret formue på et år.
AV: fremlagde ide om at købe et sommerhus til f.eks. kr. 200.000. Der var nogen
usikkerhed omkring emnet, men der var generel enighed om at AV kunne gå videre
mod forslaget for at fremlægge et udkast til næste ekstra ordinære
generalforsamling.

Oprettelse af et investeringsudvalg blev diskuteret, den endelige beslutning
blev udskudt til den kommende ekstraordinære generalforsamling.
Alle blev opfordret til at komme med kreative ideer til nye indtægtskilder.
Der var enighed om at tage disse ideer op igen på næste ekstra ordinære
generalforsamling, det blev dog indskærpet at alle forslag blev udsendt i god tid.

JO fortalte om rabatordninger, idet der snart blev vinsmagning en hverdagsaften
hos Michael Jansen (Vinopol), gratis adgangsordninger og evt. køb af
kvalitetsskjorter. Der blev i øvrigt efterlyst hvilke områder der var interesse for
at fa rabat inden for.

Herefter blev de 3 forslag til vedtægtsændringer gennemgået af JZ, alle blev
enstemmigt vedtaget, da alle var af administrativ karakter.
Spørgeskemaet blev uddelt og indsamlet. Resultatet vil blive offentliggjort på
næste møde.

Herefter af sluttede JZ generalforsamlingen med takke for et godt møde og et
ønske om fortsat fremgang for foreningen. Aftenens program blev gennemgået.
På bestyrelsens vegne
 
Jan Mortensen (referent) 

Se billeder fra OG her

Billedresultat for aldershvile slotspavillon

 


 


TILBAGE


PRINT